Prvi kongres Marksističke organizacije „Crveni“ održan je 16. i 17. novembra ove godine. Na tom kongresu su izglasani osnovni organizacioni dokumenti, proširene su Programske osnove i upućen je zahtev za punopravan status sekcije u Internacionalnoj marksističkoj tendenciji. Pored toga, izglasan je i novi sastav Centralnog komiteta. Na kongresu je bio prisutan 21 delegat uz više gostiju i jednog predstavnika Internacionalnog sekretarijata IMT.

Održavanje ovog kongresa je od velikog značaja za rad i budućnost naše organizacije. Donošenje ovih dokumenata predstavlja sa jedne strane odgovor na nove okolnosti u društvu, dok sa druge strane označava ulazak naše organizacije u novi period, u kojem su naše strukture čvršće, a naša linija i naši ciljevi razrađeniji i jasniji.

Takođe, punopravno članstvo u Internacionalnoj marksističkoj tendenciji, kojoj smo i do sada de facto pripadali, jeste još jedan važan korak u našem radu. Kao organizacija koja baštini tradicije proleterskog internacionalizma i koja se zalaže za svetsku socijalističku revoluciju, svesni smo da moramo biti povezani sa sestrinskim organizacijama i aktivno učestvovati u razvoju radničkog pokreta kako na lokalnom, tako i na svetskom planu.

Samo upornim radom na stalnom podizanju teorijskog i praktičnog nivoa, građenju kadrova, kao i težnjom da se postojeće strukture prerastu i da se pređe na novi organizaconi nivo, možemo postati ozbiljna politička snaga radništva, sposobna da uključi u svoje redove najprogresivnije slojeve radničke klase i omladine. Na našem prvom kongresu smo učvrstili temelje za dalji rad, a sada se tom radu vraćamo sa novom snagom i odlučnošću. Priključite se!

Za radničku partiju – protiv kapitalizma!